(8202) 28-85-05
 
. , 45
E-mail: val.70@mail.ru
.: (8202) 28-85-05

, ,

Suzuki Honda Silver Silverado Yamaran Tohatsu Nashi_lodki
YAMAHA
 

 (ATV) (ATV)

Yamaha
Honda-

/

/ Honda

Honda

 

/ . .
.
  /   ../  

HONDA

HONDA EX 7 0,7 / 0,6 230/12 2,5 1,5 / 1,1 12 56 ,,,,
HONDA EU 10 i 1,0 / 0,9 230/12 2,5 2,5 / 1,9 13 57 ,,,,,
HONDA EU 20 i 2.0/1.6 230/12 4.1 21 54 ,,,,
HONDA EU 26 i G/A1 230/12
HONDA EU 30 is G/A1 3.0/2.8 230/12 13.0 1.5 GX200 6.5 / 4.8 61 57 ,,,,,
,4,

HONDA

HONDA EC 2200 2,2 / 2,0 230 3,7 1,27 GX160 5,5 / 4,0 35 67 ,
HONDA ECM 2800 2.8/2.5 230 15.0 1.50 GX200 6.5/4.8 50 95 ,
HONDA EC 4000 4.0/3.4 230 6.0 2.07 GX270 9.0/6.6 58 86 ,
HONDA EC 6000 6.0/5.4 230 6.5 2.99 GX390 13.0/9.6 82 88 ,
HONDA ECT6500 6.5(4.0)/6.0(3.2) 400/230 6.5 2.99 GX390 13.0/9.6 84 88 ,
HONDA ECMT6500 7.0(5.0)/6.5(4.5) 400/230 25.0 2.99 GX390 13.0/9.6 100 72 ,,,
HONDA ECT 6500P 6.5(4.0)/6.0(3.2) 400/230 6.5 2.99 GX390 13.0/9.6 88 88 ,,
Honda ( EC)

HONDA

HONDA EZ 2200 2,2 / 2,0 230 3,7 1,27 GX160 5,5 / 4,0 37 67 ,,
HONDA EZ 4500 4,5 / 4,0 230 7,0 2,53 GX340 11,0 / 8,2 62 70 ,,
HONDA EP 2500 2.2/2.0 230 11 1,27 GX160 5.5/4.0 65 41 .,,
,,
HONDA EP 6500 CX 5,5/5,0 230 17,0 2,99 GX390 13.0/9.6 86 71 ,,,,
,
HONDA EP 6500 CXS 5,5/5,0 230 17,0 2,99 GX390 13.0/9.6 86 71 ,,,,
,,,

, HONDA

HONDA EM 25
HONDA EM 30 3.0/2.6 230/12 10.2 1.50 GX200 6.5/4.8 31 84 ,,,
HONDA EM 4500 XK2 G/A0 4,3 / 3,8 230/12 17,0 2,53 GX340 11,0 / 8,2 80 84 ,,,
HONDA EM 4500 XK2 G/A1 4,3 / 3,8 230/12 17,0 2,53 GX340 11,0 / 8,2 80 84 ,,,
HONDA EM 4500 SXK2 G/A0 4,3 / 3,8 230/12 17,0 2,53 GX340 11,0 / 8,2 80 84 ,,,
HONDA EM 4500 SXK2 G/A1 230/12
HONDA EM 4500 SXK2 G/C2 230/12
HONDA EM 4500 SXK2 G/C6 230/12
HONDA EM 5500 CXS G 230/12
HONDA EM 50 iS G 230/12
HONDA EM 70 iS G 230/12
                 
                 

, HONDA

HONDA EXT 12 D 12(9.6)/10(9.6) 400/230 16.5 . 355 92 ,,,, ,,,,,
4,,
HONDA EXT 15 D 400/230 . ,,,, ,,,,,
4,,
HONDA EXT 25 D 400/230 . ,,,, ,,,,,
4,,
HONDA EXT 45 D 400/230 . ,,,, ,,,,,
4,,
HONDA EXT 60 D 400/230 . ,,,, ,,,,,
4,,
HONDA EXT 100 D 400/230 . ,,,, ,,,,,
4,,
:

- , - , - , - , - 12 , - , - , - , - , - , 4- , - , - , - .

  Copyright 2010 , ,
: val.70@mail.ru
: Edison

: